Waardering bij geschillen

Hermes Advisory -  is uw gespecialiseerde adviseur bij waardebepalingen van ondernemingen bij juridische geschillen.

Bedrijfswaarderingen

Het waarderen van bedrijven wordt veelvuldig door ons uitgevoerd ter ondersteuning en in samenwerking met  advocaten/ mediators bij aandeelhoudersgeschillen, vermogensschades, fiscale claims en boedelscheidingen zoals bijvoorbeeld bij echtscheidingen of bij nalatenschappen.

Het waarderen van een bedrijf is  een multi disciplinaire aangelegenheid bestaande uit een financiële analyse,  markt- en strategische beoordeling en fiscaal juridische analyse.

De financiële performance van de  onderneming kan vaak goed achterhaald worden aan de hand van jaarrekeningen en  of management rapportages. Echter, voor de onderbouwing van de toekomstige  performance zal men een goede onderbouwing moeten geven voor de marktpositie en  de strategie die de onderneming daarin uitoefent. Juist de onderbouwing en  argumentatie is voor een juridische procedure van belang. De fiscale en juridische context  waarin de onderneming zich bevindt is tevens van belang. Een fiscale verliesverrekening  mogelijkheid of beperkingen in de rente aftrekmogelijkheden hebben bijvoorbeeld  invloed op de waarde van de onderneming. Ook het juridische kader is van  belang. Beperkingen in overdracht van aandelen kan bijvoorbeeld nadelig  uitwerken op de waardering van de onderneming.

Waardering  van ondernemingen bij conflicten

Wanneer op  aandeelhoudersniveau conflicten optreden, zal de waarde van de onderneming in  kwestie vaak ter discussie staan. De voedingsbodem voor het verschil in  zienswijze over de waarde van de onderneming komt voort uit een informatie  dissymmetrie en/of  onbekendheid met  de waarderingsmethodieken. Daarnaast spelen vaak ook emotionele overwegingen  een rol.

Conflicten in de kapitaalstructuur

Het is gebruikelijk dat een onderneming door diverse partijen wordt gefinancierd; aandeelhouders, kredietverstrekkers met zekerheden en leveranciers. Wanneer de kapitaalstructuur complexer wordt, zullen meerdere partijen betrokken zijn. De kredietlijnen worden door meerdere financiële partijen aangeboden, gebruik wordt gemaakt van (rente) derivaten, het wagen park wordt geleased en de vorderingen zijn overgedragen aan een factor maatschappij. Wanneer het economisch tegenzit en de financiële verplichtingen in het nauw komen, ontstaat er spanning tussen de belangen van de kapitaalverschaffers. In dergelijk situaties kan het van belang zijn dat inzicht wordt gegeven door een onafhankelijke partij die tevens de waarde van de onderneming vast stelt.

“Waarderen is een vak apart waarbij juridische, fiscale en bedrijfseconomische aspecten samenkomen. Het volstaat niet  om te zeggen: we draaien wel even een modelletje”

Pieter van Prooijen – Partner Hermes Advisory

Onze dienstverlening op het gebied van waarderen bij conflicten bestaat uit:

  • het in kaart brengen van de juridische, fiscale en bedrijfseconomische context waarin de onderneming zich begeeft;
  • opstellen van financiële prognoses die aansluiting vinden bij de marktpositie van de onderneming;
  • onderbouwen van de gekozen waarderingsmethode
  • verstrekken van waarderingsuitkomsten bij verschillende scenario’s
  • aangeven van mogelijke oplossingsrichtingen voor het afwikkelen van conflicten en uit betaalbaarheid (financierbaarheid) daarvan
  • adviseren in schikkingsonderhandelingen

Wanneer nodig verstrekken wij de onderbouwing voor de waardering als deskundige binnen en buiten de rechtbank. Binnen ons team zijn register valuators werkzaam die zijn ingeschreven in het Nederlands Instituut voor Register Valuators.

 Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met:

Pieter van Prooijen mobiel : +31 (0)6 301 54 753