Controle Rapportage Uniform Herstelkader Rentederivaten

Hermes Advisory heeft in de afgelopen maanden enkele honderden controle rapportages Uniform Herstelkader Rentederivaten voor MKB ondernemingen opgesteld en zal hier komende maanden nog druk mee bezig zijn. Wij ondersteunen naast belangenorganisaties ook individuele ondernemers en wij komen graag met u in contact.

Ondanks onze aanbevelingen aan de Derivatencommissie en de betrokken banken verstrekken de meeste banken geen inzicht in de achterliggende berekeningen van het aanbod. We hebben tot nu toe gezien dat in de aanbiedingen fouten worden gemaakt en dat daarnaast het herstelkader voor meerdere uitleg vatbaar is en dat in die zin de aanbieding niet altijd in het belang van de cliënt wordt opgesteld.

Uit onze rapportage en ondersteuning blijkt wat de vergoeding moet zijn die u zou moeten ontvangen. U kunt onze rapportage gebruiken om uw bank te attenderen dat zij de berekening foutief hebben opgesteld. We ondersteunen u in dit proces en gaan graag het gesprek met uw bank aan. Onze ervaring is dat de meeste banken open staan om het gesprek aan te gaan en corrigeren in veel gevallen de gemaakte fouten.

U wilt toch ook zeker zijn dat u krijgt waar u recht op heeft? In onze rapportage wordt elke stap van het Uniform Herstelkader Rentederivaten op uw onderneming uitgelicht, cijfermatig onderbouwd en verduidelijkt. We maken gebruik van financiële datadiensten die de verborgen marges inzichtelijk maken, de historische kasstromen van de rentederivaten evenals de (mark to market) waardes van de afgenomen derivaten per peildatum.

Wilt u ook een controle rapportage Uniform Herstelkader Rentederivaten dan kunt u contact opnemen met: Rentederivaten@Hermes-Advisory.com

Het eerste verkennend gesprek is kosteloos en aan de hand van uw situatie kunnen wij u een offerte verstrekken.

Vraag vrijblijvend een offerte aan: Rentederivaten@Hermes-Advisory.com

Toch doorprocederen

Valt u niet onder de reikwijdte van het Uniforme Herstelkader Rentederivaten of wenst u uw volledige schade te verhalen dan staan wij u ook graag bij.
Wij worden met ons team van financieel gerechtelijk deskundigen, die zijn in geschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) in toenemende mate ingeschakeld om schaderapporten op te stellen voor ondernemers die wensen door te procederen. Wanneer noodzakelijk stellen wij ons beschikbaar om als deskundige in de rechtszaal te worden opgeroepen om uw casus voor de rechter te verduidelijken.
Wij werken samen met vooraanstaande advocaten die de problematiek van de rentederivaten doorgronden en al met succes procedures hebben gewonnen of aantrekkelijke schikkingen hebben bereikt. We brengen u graag in contact met hen.

Afhankelijk van de situatie van de cliënt maken wij een vergelijk tussen de afgesloten rentederivaten positie en alternatieve scenario’s. Deze alternatieve scenario’s variëren tussen het volledig niet indekken van het renterisico (wanneer bijvoorbeeld de onderneming een zeer fluctuerend en flexibel kredietverloop heeft of wanneer zij dit renterisico zelf kon dragen) tot alternatieve rentederivaten instrumenten en strategieën. Wij beschikken over financiële data diensten waarmee wij alle rentederivaten kunnen prijzen en het historische verloop kunnen tonen.

Lees meer over dit onderwerp in het artikel ‘Accepteren Uniform Herstelkader Rentederivaten of doorprocederen?’

Opbouw rapportage van het Uniforme Herstelkader Rentederivaten

Het Uniform Herstelkader Rentederivaten is complex en zeer technisch van aard. Het hele kader omvat 217 pagina’s die zelfs voor juristen en financieel specialisten moeilijk te doorgronden zijn. Het is dus ook niet verwonderlijk dat bij de uitvoering van dit kader zoveel vertraging is.

Het heeft er kortweg de schijn van dat de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten zo complex is dat er een grote mate van fouten is te verwachten en dat veel discussie zal ontstaan of de cliënt überhaupt een vergoeding zal ontvangen alsmede over de hoogte van die vergoeding.

Dijsselbloem in de Tweede Kamer: “Wij wijzen er nog op dat de berekening van het te compenseren bedrag conform het herstelkader complex is. Als gevolg hiervan kunnen de uitkomsten van berekeningen van een dossier door verschillende personen in enige mate verschillen”.

FD 31 oktober 2017 : Rabobank kampt bij de uitwerking van het herstelkader rentederivaten met onvolledige klantdossiers. De hoogte van de door de bank berekende schade is daardoor mogelijk niet correct. Dat blijkt uit opmerkingen van Laurent van den Nouwland, programmadirecteur herbeoordeling rentederivaten bij Rabobank, in het blad De Nieuwe Oogst van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Opzet van het Uniform Herstelkader Rentederivaten

De kredietverstrekkers zullen per cliënt eerst toetsen of de cliënt en zijn rentederivaten onder het bereik van het Uniforme Herstelkader Rentederivaten vallen. Dit doen de kredietverstrekkers door te toetsen of hun cliënten deskundig waren, of zij professioneel waren en zij zullen toetsen of de rentederivaten liepen in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014. De rentederivaten die oorspronkelijk in deze periode actief zouden zijn geweest maar voortijdig zijn beëindigd, moeten door de cliënt zelf worden aangemeld met een zogenoemde opt in procedure.

Vervolgens worden voor de berekening van de vergoeding de volgende stappen doorlopen:

  1. Noodzakelijk Substituut: in deze stap wordt beoordeeld of het rentederivaat complex is. Dit zijn rentederivaten die anders zijn dan een renteswap, een rente cap of een collar.
    De omvang van de vergoeding in deze stap is het verschil tussen het afgenomen rentederivaat en een in het Uniform Herstelkader Rentederivaten gedefinieerd Noodzakelijk Substituut. De vergoedingen uit deze stap zijn aanzienlijk.
  2. Technisch herstel: het kan zo zijn dat de rentederivaten niet aansluiten bij de leningen waarvoor de rentederivaten het renterisico dienden af te dekken. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de omvang van de leningen lager is dan de omvang van de hoogte van de afdekking of dat de rentederivaten een langere looptijd hebben dan de leningen. Als er mismatches zijn dan worden hiervoor vergoedingen verstrekt.
  3. Coulance vergoeding: elke deelnemer die onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten valt krijgt een zogenoemde coulance vergoeding van de banken. Deze vergoeding is afhankelijk van de hoogte van de renteafdekking maar zal voor de meeste ondernemers neerkomen op 20% van wat betaald is voor de rentederivaat en wat nog moet worden betaald. Deze stap is gemaximeerd op EUR100.000
  4. Rente opslagen: als de kredietverstrekker de renteopslag onverwacht heeft verhoogd dan wordt de opslagverhoging voor het afgedekte gedeelte vergoed en ongedaan gemaakt.
anoniem-voorbeeld-schade-rentederivaten-1
anoniem-voorbeeld-schade-rentederivaten-2

Opbouw van de rentederivaten schaderapporten

In onze rentederivaten schaderapporten maken wij een vergelijk tussen het werkelijk verloop van uw afgesloten rentederivaten in combinatie met uw financiering en alternatieve scenario’s. Deze alternatieve scenario’s variëren tussen het volledig niet (of in mindere mate) indekken van het renterisico (wanneer bijvoorbeeld de onderneming een zeer fluctuerend en flexibel kredietverloop heeft of wanneer zij het renterisico duidelijk zelf kon dragen) tot alternatieve rentederivaten en strategieën die beter op de uitgangssituatie aansloten. Voorts wordt gekeken wat het verschil is tussen het werkelijk verloop van uw afgesloten rentederivaten met uw financiering en het alternatieve scenario. Voorts wordt gekeken naar de vergoeding voor de wettelijke rente en andere schadecomponenten zoals bijvoorbeeld de reeds gemaakte kosten.
De schaderapporten worden gebruikt in gerechtelijke procedures tegen de aanbieders van de rentederivaten. Wij hebben brede ervaring met het opstellen van schadebegrotingen voor gerechtelijke procedures. Onze specialisten zijn ingeschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de procedures en weten wat van hen wordt verwacht.

anoniem-voorbeeld-schade-rentederivaten-3
anoniem-voorbeeld-schade-rentederivaten-4
anoniem-voorbeeld-schade-rentederivaten-5