Wednesday, 12 August 2020

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hermes Advisory B.V.

1. Hermes Advisory B.V. (hierna: Hermes Advisory) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt:
– Het leveren van adviesdiensten aan ondernemingen, overheden, organisaties en/of particulieren, waaronder het adviseren op het gebied van financiële en/of operationele vraagstukken (zoals herstructurering en (her)financiering) alsmede waarderingskwesties (zoals waardering van activa en goodwill, waardering van ondernemingen bij overdracht en waardering van vermogens- of bedrijfsschade) en vraagstukken op het gebied van integriteit (zoals preventief en repressief fraude onderzoek);
– Het uitvoeren of laten uitvoeren van interim-opdrachten in opdracht van ondernemingen, overheden, organisaties en/of particulieren;
– Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, alsmede het voeren of doen voeren van de directie over en het houden van toezicht op vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan.

2. Een lijst van de aandeelhouders in Hermes Advisory, althans van de personen die aandelen in Hermes Advisory via hun respectieve houdstermaatschappijen houden – welke personen conform internationaal gebruik ook wel als “partners” worden aangeduid – wordt op verzoek toegezonden.

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Hermes Advisory maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor Hermes Advisory werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Hermes Advisory van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Hermes Advisory aansprakelijk zou kunnen zijn.

4. Opdrachtaanvaarding
4.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hermes Advisory Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.2. Het staat Hermes Advisory vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Hermes Advisory te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
4.3. Hermes Advisory zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

5. Uitvoering van opdrachten
5.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Hermes Advisory leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in 4.3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Hermes Advisory wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Hermes Advisory komt.
5.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 4.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Hermes Advisory in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 50.000.
5.3 Hermes Advisory is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden zoals bedoeld in 3.2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Hermes Advisory voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

6 Betaling
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Hermes Advisory aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Hermes Advisory aangegeven. Hermes Advisory is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Hermes Advisory echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Elektronische communicatie

Wij zouden elektronisch met u willen communiceren. Zoals u echter weet, is het elektronisch verzenden van gegevens niet gegarandeerd veilig of foutloos en dergelijke gegevens kunnen verloren gaan of worden onderschept, gecorrumpeerd of vernietigd, te laat of onvolledig aankomen of anderszins negatief beïnvloed worden of onveilig zijn voor gebruik. Dienovereenkomstig gebruiken wij zakelijk gezien verstandige procedures om op de op dat moment meest voorkomende virussen te checken alvorens wij de gegevens elektronisch verzenden.

8. Ongeacht eventuele contracten, garanties of bevestigingen accepteert Hermes Advisory alsmede haar partners, werknemers en andere vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid jegens u op welke grond dan ook (inclusief contracten, onrechtmatige daad – inclusief nalatigheid – of anderszins) met betrekking tot fouten of omissies als gevolg van of aangaande de elektronische verzending van gegevens aan u en het vertrouwen dat u stelt in deze gegevens, daarbij inbegrepen (doch niet beperkt tot) de handelingen en omissies van onze service providers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid zal op ons niet van toepassing zijn indien de handelingen, fouten of omissies het gevolg zouden zijn van crimineel, oneerlijk of frauduleus gedrag van onze partners, werknemers of andere vertegenwoordigers.

Graag vernemen wij van u indien u niet wilt dat wij elektronisch met u communiceren.

Indien de communicatie betrekking heeft op een belangrijke onderwerp en u zich zorgen maakt over de mogelijke gevolgen van elektronische verzending, vraagt u ons dan om een gedrukt exemplaar. Indien u wenst dat wij alle of bepaalde te verzenden documenten middels een password beveiligen, stelt u ons dan hiervan op de hoogte, zodat wij de benodigde regelingen kunnen treffen.
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

9. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Indien Hermes Advisory als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

10. Kennisgeving

Hermes Advisory verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar cliënten in het kader van (de uitvoering van) haar dienstverlening en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Hermes Advisory kan daarnaast (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, of cliënten telefonisch benaderen. Er wordt – voor zover nodig – aangenomen dat door (een contactpersoon van) cliënt aan Hermes Advisory beschikbaar gestelde elektronische contactgegevens mede zijn bestemd en bekendgemaakt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor marketing doeleinden.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan Hermes Advisory, Van Hengellaan 2 1217 AS Hilversum of via info@hermes-advisory.com. U heeft het recht Hermes Advisory te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door Hermes Advisory als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Hermes Advisory, Afdeling Marketing & Communications, Van Hengellaan 2 1217 AS Hilversum, of info@hermes-advisory.com.